Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

1. Záručné podmienky sa riadia príslušnými právnymi predpismi ČR. Ako záručný list slúži Doklad o predaji tovaru (faktúra).

2. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Kupujúci vec podľa možnosti prehliadne čo najskôr po jeho prevzatí v súlade s § 2104 (najneskôr do 24 hodín po jeho prevzatí) a presvedčí sa o jeho vlastnostiach a množstve.

3. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takomto prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať. Na žiadosť Spotrebiteľa je Dodávateľ povinný poskytnúť záruku písomnou formou (Záručný list/potvrdenie). Ten môže byť nahradený Dokladom o zakúpení veci, ak obsahuje obchodný názov Dodávateľa, IČO a sídlo.

4. Záručná doba uvedená v bode 2. je určená iba pre Spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČO). Podnikateľovi bude doba pre uplatnenie práv z vady oznámená v rámci kontraktačného rokovania.

5. Záručná doba plynie od odovzdania veci Kupujúcemu; ak bola vec podľa Kúpnej zmluvy odoslaná, beží od doručenia veci do miesta určenia.

6. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti Dodávateľa za vady, vrátane záručnej zodpovednosti Dodávateľa, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 2161 a nasl. Občianskeho zákonníka).

7. Dodávateľ zodpovedá Kupujúcemu za to, že predávaná vec pri prevzatí nemá vady. Najmä Dodávateľ zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci vec prevzal:

  • má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré Dodávateľ alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej
  • sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie Dodávateľ uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu bežne používa
  • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti
  • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

8. Zárukou za akosť sa Dodávateľ zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá k použitiu na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci.

9. Ak má vec vady alebo nemá vlastnosti podľa bodu 7. a príslušného zákona (§2161 Občianskeho zákonníka), má Kupujúci právo na bezplatné riadne a včasné odstránenie vady, právo na dodanie novej veci bez vád alebo novej súčasti, a ak to nie je možné, právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny alebo na Odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Ak ide o vady odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakované a brániace riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na dodanie nového tovaru alebo súčasti, na odstránenie vady alebo na Odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Ak má vec vadu, z ktorej je Dodávateľ zaviazaný, a ak ide o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

10. Právo z vadného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu alebo sám vadu spôsobil. Vada, ktorá sa prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za vadu, ktorá tu bola už pri prevzatí veci.

11. V prípade zistenia vady je Kupujúci povinný ihneď informovať Dodávateľa. Ak tak urobí písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis vady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie. Kupujúci prípadne môže využiť vzorový formulár Reklamačný protokol.docx alebo Reklamačný protokol.pdf na stránkách Kasirka.cz. Vzorové formuláre Reklamačného protokolu sú tiež Kupujúcemu zaslané na jeho e-mailovú adresu zároveň s Potvrdením objednávky.

12. Práva Kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti Dodávateľa za vady, vrátane záručnej zodpovednosti Dodávateľa, uplatňuje Kupujúci u Dodávateľa na adrese Miloslav Kubín, Růžová 737/7, 742 35 Odry, Česká republika. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Dodávateľ dostal od Kupujúceho reklamovaný tovar. Kupujúci odovzdá Dodávateľovi tovar k reklamačnému konaniu kompletný, v pôvodnom obale alebo obale, ktorý bude dostatočne chrániť tovar pri preprave (Kupujúci zodpovedá za tento obal).

13. Ak je Kupujúci-Spotrebiteľ, o reklamácii Dodávateľ rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch (3) pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamáciu vrátane odstránenia vady Dodávateľ vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so Spotrebiteľom - také predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že vada na veci skutočne existovala a Spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Dodávateľa, u ktorého bola vec zakúpená.

14. Dodávateľ vydá Kupujúcemu-Spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

15. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo:

  • na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady
  • na odstránenie vady opravou veci
  • na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpiť od zmluvy.

16. Kupujúci oznámi Dodávateľovi, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Dodávateľa; to neplatí, ak žiadal Kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstráni Dodávateľ vady v primeranej lehote alebo ak oznámi Kupujúcemu, že vady neodstráni, môže Kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak si neuplatní Kupujúci svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy - viac ďalej.

17. Kupujúci-Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Dodávateľ nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že Dodávateľ neuskutoční nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy Spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

18. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

19. Dokiaľ Kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže Dodávateľ dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže Dodávateľ odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci.

20. Ak neodstráni Dodávateľ vadu veci načas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Dodávateľa.

21. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

22. Pri dodaní novej veci vráti Kupujúci Dodávateľovi na jeho náklady vec pôvodne dodanú.

23. Ak neoznámil Kupujúci vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z vadného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju Kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

24. Kupujúci berie na vedomie, že tovar nesmie byť mechanicky poškodený Kupujúcim. Pokusy Kupujúceho o opravu tovaru sú neprípustné a môže byť na ne nazerané ako na neoprávnenú reklamáciu.

25. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že pri neoprávnenej reklamácii (ak nebude zistená oznámená chyba alebo ak pôjde o chybu nespadajúcu do záruky) môže Dodávateľ požadovať úhradu vzniknutých nákladov za testovanie a opravu.

26. Kupujúci nemá právo zo záruky, ak spôsobí vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci Kupujúceho vonkajšia udalosť.